mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające UstawieObjęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2023 – 2024 z podziałem na części.Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2023 – 2024 z podziałem na części.

Znak postępowania: TF/03/S/2022.

Stroną internetową postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Identyfikator postępowania na miniPortal: 8fc7a30b-95c4-4291-abbc-df4d293b089d.Wykonanie naprawy głównej wybranych układów tramwajów typu 122NaBZamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie naprawy głównej wybranych układów tramwajów typu 122NaB.

Znak postępowania: TF/02/S/2022.

Stroną internetową postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/


Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania na miniPortal: ad65dccf-bcb6-4a60-9c43-044f530aaa6dNaprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB nr postępowania 1/TF/2020W dniu 15/3/2021 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze.


Informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 uPzp).

20210210_TF_Informacja_art. 86 ust. 5 uPzp


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Ogłoszenie z dnia 02-02-2021 r. o zmianie ogłoszenia


W dniu 02.02.2021 r. w związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), zwanej dalej Ustawą Pzp, oraz pkt. 13.5 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

20200202_wyjaśnienie treści SIWZ_02.02.pdf


W dniu 27.01.2021 r. Zamawiający udziela oferentom odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB nr postępowania 1/TF/2020".

Odpowiedzi_na _pytania.pdf


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Ogłoszenie z dnia 31-12-2020 r. o zmianie ogłoszenia


W dniu 30.12.2020r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB nr postępowania 1/TF/2020".

Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

02_SIWZ_Tom I

03_SIWZ Tom I_Formularz 3.1. JEDZ

04_SIWZ_Tom II_wzór umowy

05_SIWZ_Tom II_zał. 4 do umowy

06_SIWZ_Tom II_zał. 5 do umowy

07_SIWZ_Tom II_wzór umowy (RODO)

08_SIWZ_Tom III

09_SIWZ_Tom III zał. 1

10_SIWZ Formularze edytowalneObjęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 - 2022W dniu 20.12.2018 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert


W dniu 29.11.2018 r. Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie Wykonawcy


W dniu 21.11.2018 r. Zamawiający zamieszcza, zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 2 i 4 ustawy PZP, pytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami.

Pytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami


W dniu 27.10.2018 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 - 2022”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2018 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:15.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.10.2018 r. pod Nr 2018/S 208-476083.

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami. Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_signed

Załącznik nr 10 do SIWZ - Procedura Likwidacji Szkód_signed

Załącznik nr 9B - zadanie 3 (MB pojazdów)_signed

Załącznik nr 11 i 12_signed

Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_edytowalne

Załącznik nr 9A - zadanie 2 (casco poj. szyn.)_signed

Załącznik nr 9 - zadanie 1 (OC, mienie)_signed

Załącznik nr 6_JEDZ__instrukcja_signed

Załącznik nr 5_JEDZ.zip

Załącznik nr 4_Warta zaświadczenie_signed

Załącznik nr 4_PZU zaświadczenie_signed

Załącznik nr 1_zakres rzeczowy_signed

SIWZ_signed

Identyfikator postępowania miniPortal_signed

Klucz publiczny - miniPortalDostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w BydgoszczyW dniu 23-12-2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W dniu 17.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej, wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ.

Wyjaśnienia do treści SIWZ 17-12-2015 r.


W dniu 16.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej wyjaśnienia nr 2 i ZMIANĘ NR 1 SIWZ.

Wyjaśnienia do treści SIWZ 16-12-2015 r.


W dniu 15.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia nr 1 SIWZ

Treść zapytań do specyfikacji


W dniu 11.12.2015 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 340156-2015

SIWZ dostawa energii elektrycznej (wersja edytowalna)Objęcie ochroną ubezpieczeniową TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018W dniu 18-12-2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona ubezpieczeniowa


W dniu 01.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.) Nr 2015/S 232-421834.

opublikowana zmiana Nr 1 ogłoszenia o zamówieniu


W dniu 26.11.2015 r. Zamawiający zamieszcza treść zapytań do SIWZ, udzielonych wyjaśnień, ZMIANĘ NR 1 SIWZ, zmianę terminu składania ofert oraz związaną z tym treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazaną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.) . Treść ww. dokumentów w plikach poniżej

Zmiana Nr 1 ogłoszenia - przesłanie do publikacji

Wyjaśnienia i ZMIANA NR 1 SIWZ z 26.11.2015 - skan podpisanego pisma (PDF) i jego wersję edytowalną oraz Wykaz nr 1 - załącznik nr 11 do SIWZ (pdf)


Zamawiający: TRAMWAJ FORDON Sp. z o. o. informuje, że w dniu 05.11.2015 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu ubezpieczenia.

Informacja o terminie zebrania Wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.10.2015 r. (sobota) pod Nr 2015/S 207-376073. W dniu 26.10.2015 r. (w pierwszym dniu roboczym Zamawiającego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu) Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami. Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Pliki PDF:

Treść SIWZ.

Pliki w wersji edytowalnej:

Treść SIWZ.


W dniu 19.10.2015 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu w dniu 19.10.2015 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.).

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2015 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

Treść przekazanego do publikacji OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU udostępniono w poniższym pliku.DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE DLA REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013W dniu 16.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 02.10.2015 r. godz. 09.30


Zamawiający: TRAMWAJ FORDON Sp. z o. o. informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 3 UPZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pliki PDF:

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ

Pliki w wersji edytowalnej:

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ


W dniu 23.09.2015 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 94C wszczyna postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest realizacja działań informacyjno – promocyjnych promujących projekt „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, obejmujących działania informacyjne, tj.: ogłoszenia prasowe, folder, tabliczki i naklejki informacyjne, naklejki wielkoformatowe na tramwajach, tablice informacyjne i pamiątkowe oraz działania promocyjne, tj.: gadżety reklamowe, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Pliki PDF:

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik do SIWZ nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik do SIWZ nr 2 – wzór umowy.

Załącznik do SIWZ nr 3 – wzór formularza oferty

Załącznik do SIWZ nr 4 – wzór formularza wyceny

Załączniki do SIWZ nr od 5 do 8 – wzory oświadczeń

Pliki w wersji edytowalnej:

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik do SIWZ nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik do SIWZ nr 2 – wzór umowy.

Załącznik do SIWZ nr 3 – wzór formularza oferty

Załącznik do SIWZ nr 4 – wzór formularza wyceny

Załączniki do SIWZ nr od 5 do 8 – wzory oświadczeńUNIEWAŻNIONE

Działania promocyjne dla realizacji projektu Budowa linii
tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w
Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2007-2013W dniu 21.07.2015 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Działania promocyjne dla realizacji projektu Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2007-2013" podając w załączonym poniżej pliku uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o uniewżanieniu postępowania.

W dniu 29-05-2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania oraz formularz oferty po zmianach. (pliki do pobrania poniżej).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytania.

Opis przedmiotu po zmianach.


Z uwagi na dużą ilość pytań Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm. ) Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na 01.06.2015 r. godz. 12:00

Nowy termin składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załączniki do edycji

Załącznik nr 9 - Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wersja 2.0

Załącznik nr 10 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEŻNEGO DORADCY TECHNICZNEGO, WYMAGANEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN.:
„BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY"W dniu 15-11-2013 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(do pobrania w pliku poniżej).
Wybór oferty.

.


W dniu 31.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A zmienia termin składania ofert w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert oraz Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Treść publikowanych dokumentów w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

.


W dniu 28.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami udostępniono w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załącznik do SIWZ nr 1 – Wzór Umowy

  1. Załącznik nr 1 do Umowy - Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji przychodowych.
  2. Załącznik nr 2 do Umowy - Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji zwykłych.
  3. Załącznik nr 3 do Umowy - Studium Wykonalności.

Załączniki do SIWZ nr od 2 do 6

.W dniu 17.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEŻNEGO DORADCY TECHNICZNEGO, WYMAGANEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN.: „BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY" podając w załączonym poniżej pliku uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o uniewżanieniu postępowania.

.


W dniu 11.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A zmienia termin składania ofert w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert oraz  Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Treść publikowanych dokumentów w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

.


W dniu 08.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A zmienia termin składania ofert w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację o zmianie terminu składania ofert w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Treść publikowanych dokumentów w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Informacja o zmianie terminu składania ofert.

.


W dniu 03.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ  wraz z załącznikami udostępniono w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załącznik do SIWZ nr 1 – Wzór Umowy

  1. Załącznik nr 1 do Umowy - Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji przychodowych.
  2. Załącznik nr 2 do Umowy - Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji zwykłych.
  3. Załącznik nr 3 do Umowy - Studium Wykonalności.

Załączniki do SIWZ nr od 2 do 6

.„Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”.

.

W dniu 19-08-2013 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. (do pobrania w pliku poniżej).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Krajowa Izba Odwoławcza na rozprawie w dniu 22 maja 2013 roku, oddaliła odwołania złożone przez Wykonawców, od wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy.” Wyrok ten pozwolił Zamawiającemu w dniu dzisiejszym, tj. 28 maja 2013 roku zaprosić do złożenia oferty pięciu Wykonawców, którzy uzyskali najlepsze oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

..


W W dniu 22 kwietnia 2013 roku Zamawiający zamieszcza informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.

Informacja o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu - pismo.

Informacja o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu - załącznik nr 1.


Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym upłynął w dniu 2013 - 01 - 29 o godz. 14:00.
Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożyli Wykonawcy, których prezentujemy w pliku poniżej.

Lista Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


W dniu 31-12-2012 Zamawiający udostępnia na stronie internetowej wzór formularza wniosku wraz załącznikami w związku z publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i wzór formularza wniosku udostępniono w plikach poniżej.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami


W dniu 28.12.2012r Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych pn.: ”Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” , zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Wzór formularza wniosku wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( z wyjątkiem świąt, soboty i niedzieli).
Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono w pliku poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu
Brak danych
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 27.10.2013
Dokument oglądany razy: 17 129
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 09.11.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl