mapa strony   |   kontakt   |

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).


Stosownie do art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP Tramwaj Fordon Sp. z o.o. następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń – siedziba Spółki, ul. Jagiellońska 94C w Bydgoszczy
    (parter)
  2. udostępnianie informacji i dokumentów na pisemny wniosek, złożony w siedzibie Spółki. Nie jest wymagany wniosek w przypadku informacji i dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?


Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

  1. informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
  2. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
  3. tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
  4. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
  • ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  • osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Udostępnienie informacji publicznej


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Opłaty
brak opłat
Termin załatwiania sprawy
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna
Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
ul. Toruńska 174a, pok. 411, tel. 052 58 59 400
Tryb odwoławczy
W przypadku wydania odmowny udostępnienia informacji publicznej stronie przysługuje odwołanie od decyzji w trybie Art. 17 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
(Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z dodatkowymi kosztami, związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej do pobrania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 17.04.2009
Dokument oglądany razy: 6 321
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 18.10.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl