mapa strony   |   kontakt   |

Majątek spółki

Wersja archiwalna zmieniona dnia 08.09.2015

Bilans za  2014 rok.  

LP TYTUŁ 2014 rok
A  AKTYWA TRWAŁE
I  Wartości niematerialne i prawne
II  Rzeczowe aktywa trwałe
III  Należności długoterminowe
IV  Inwestycje długoterminowe
V  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B  AKTYWA OBROTOWE
I  Zapasy
II  Należności krótkoterminowe
III  Inwestycje krótkoterminowe
IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
                                                                                               AKTYWA RAZEM   
A  KAPITAŁ WŁASNY
I  Kapitał podstawowy
II  Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III  Udziały własne
IV  Kapitał zapasowy
V  Kapitał z aktualizacji wyceny
VI  Pozostałe kapitały rezerwowe
VII  Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII  Zysk (strata) netto
IX  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I  Rezerwy na zobowiązania
II  Zobowiązania długoterminowe
III  Zobowiązania krótkoterminowe
IV  Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM  

Rachunek wyników za 2014 rok.

LP TYTUŁ 2014 rok
A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
B  Koszty działalności operacyjnej
C  Zysk (strata) ze sprzedaży
D  Pozostałe przychody operacyjne
E  Pozostałe koszty operacyjne
F  Zysk (starata) z działalności operacyjnej
G  Przychody finansowe
H  Koszty finansowe
I  Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K  Zysk (strata) brutto
L Podatek dochodowy
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N Zysk (strata) netto

Bilans za  2013 rok.  

LP TYTUŁ 2013 rok
A  AKTYWA TRWAŁE
I  Wartości niematerialne i prawne
II  Rzeczowe aktywa trwałe
III  Należności długoterminowe
IV  Inwestycje długoterminowe
V  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B  AKTYWA OBROTOWE
I  Zapasy
II  Należności krótkoterminowe
III  Inwestycje krótkoterminowe
IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
                                                                                               AKTYWA RAZEM   
A  KAPITAŁ WŁASNY
I  Kapitał podstawowy
II  Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III  Udziały własne
IV  Kapitał zapasowy
V  Kapitał z aktualizacji wyceny
VI  Pozostałe kapitały rezerwowe
VII  Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII  Zysk (strata) netto
IX  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I  Rezerwy na zobowiązania
II  Zobowiązania długoterminowe
III  Zobowiązania krótkoterminowe
IV  Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM  

Rachunek wyników za 2013 rok.

LP TYTUŁ 2013 rok
A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
B  Koszty działalności operacyjnej
C  Zysk (strata) ze sprzedaży
D  Pozostałe przychody operacyjne
E  Pozostałe koszty operacyjne
F  Zysk (starata) z działalności operacyjnej
G  Przychody finansowe
H  Koszty finansowe
I  Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K  Zysk (strata) brutto
L Podatek dochodowy
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N Zysk (strata) netto

Bilans za  2012 rok.  

LP TYTUŁ 2012 rok
A  AKTYWA TRWAŁE
I  Wartości niematerialne i prawne
II  Rzeczowe aktywa trwałe
III  Należności długoterminowe
IV  Inwestycje długoterminowe
V  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B  AKTYWA OBROTOWE
I  Zapasy
II  Należności krótkoterminowe
III  Inwestycje krótkoterminowe
IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
                                                                                               AKTYWA RAZEM   
A  KAPITAŁ WŁASNY
I  Kapitał podstawowy
II  Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III  Udziały własne
IV  Kapitał zapasowy
V  Kapitał z aktualizacji wyceny
VI  Pozostałe kapitały rezerwowe
VII  Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII  Zysk (strata) netto
IX  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I  Rezerwy na zobowiązania
II  Zobowiązania długoterminowe
III  Zobowiązania krótkoterminowe
IV  Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM  

Rachunek wyników za 2012 rok.

LP TYTUŁ 2012 rok
A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
B  Koszty działalności operacyjnej
C  Zysk (strata) ze sprzedaży
D  Pozostałe przychody operacyjne
E  Pozostałe koszty operacyjne
F  Zysk (starata) z działalności operacyjnej
G  Przychody finansowe
H  Koszty finansowe
I  Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K  Zysk (strata) brutto
L Podatek dochodowy
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N Zysk (strata) netto

Bilans za  2011 rok.  

LP TYTUŁ 2011 rok
A  AKTYWA TRWAŁE
I  Wartości niematerialne i prawne
II  Rzeczowe aktywa trwałe
III  Należności długoterminowe
IV  Inwestycje długoterminowe
V  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B  AKTYWA OBROTOWE
I  Zapasy
II  Należności krótkoterminowe
III  Inwestycje krótkoterminowe
IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
                                                                                               AKTYWA RAZEM   
A  KAPITAŁ WŁASNY
I  Kapitał podstawowy
II  Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III  Udziały własne
IV  Kapitał zapasowy
V  Kapitał z aktualizacji wyceny
VI  Pozostałe kapitały rezerwowe
VII  Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII  Zysk (strata) netto
IX  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I  Rezerwy na zobowiązania
II  Zobowiązania długoterminowe
III  Zobowiązania krótkoterminowe
IV  Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM  

Rachunek wyników za 2011 rok.

LP TYTUŁ 2011 rok
A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
B  Koszty działalności operacyjnej
C  Zysk (strata) ze sprzedaży
D  Pozostałe przychody operacyjne
E  Pozostałe koszty operacyjne
F  Zysk (starata) z działalności operacyjnej
G  Przychody finansowe
H  Koszty finansowe
I  Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K  Zysk (strata) brutto
L Podatek dochodowy
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N Zysk (strata) netto

Bilans za  2010 rok.  

LP TYTUŁ 2010 rok
A  AKTYWA TRWAŁE 962 275,13
I  Wartości niematerialne i prawne 0,00
II  Rzeczowe aktywa trwałe 962 275,13
III  Należności długoterminowe 0,00
IV  Inwestycje długoterminowe 0,00
V  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00
B  AKTYWA OBROTOWE 5 020 342,23
I  Zapasy 0,00
II  Należności krótkoterminowe 169 942,20
III  Inwestycje krótkoterminowe 4 801 350,36
IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 049,67
AKTYWA RAZEM    5 982 617,36
A  KAPITAŁ WŁASNY 5 966 700,72
I  Kapitał podstawowy 6 236 000,00
II  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00
III  Udziały własne 0,00
IV  Kapitał zapasowy 0,00
V  Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00
VI  Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00
VII  Zysk (strata) z lat ubiegłych (40 481,84)
VIII  Zysk (strata) netto (228 817,44)
IX  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 15 916,64
I  Rezerwy na zobowiązania 0,00
II  Zobowiązania długoterminowe 0,00
III  Zobowiązania krótkoterminowe 15 916,64
IV  Rozliczenia międzyokresowe 0,00
PASYWA RAZEM   5 982 617,36

Rachunek wyników za 2010 rok.

LP TYTUŁ 2010 rok
A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2  365,97
B  Koszty działalności operacyjnej 501 385,50
C  Zysk (strata) ze sprzedaży (499 019,53)
D  Pozostałe przychody operacyjne 1,71
E  Pozostałe koszty operacyjne 0,94
F  Zysk (starata) z działalności operacyjnej (499 018,76)
G  Przychody finansowe 270 201,32
H  Koszty finansowe 0,00
I  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (228 817,44)
J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
K  Zysk (strata) brutto (228 817,44)
L Podatek dochodowy 0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
N Zysk (strata) netto (228 817,44)

Bilans za  2009 rok.  

LP TYTUŁ 2009 rok
A  AKTYWA TRWAŁE 256 395,56
I  Wartości niematerialne i prawne 0,00
II  Rzeczowe aktywa trwałe 256 395,56
III  Należności długoterminowe 0,00
IV  Inwestycje długoterminowe 0,00
V  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00
B  AKTYWA OBROTOWE 5 964 535,40
I  Zapasy 0,00
II  Należności krótkoterminowe 30 570,98
III  Inwestycje krótkoterminowe 5 860 350,58
IV  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 73 613,84
AKTYWA RAZEM    6 220 930,96
A  KAPITAŁ WŁASNY 6 195 518,16
I  Kapitał podstawowy 6 236 000,00
II  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00
III  Udziały własne 0,00
IV  Kapitał zapasowy 0,00
V  Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00
VI  Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00
VII  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00
VIII  Zysk (strata) netto (40 481,84)
IX  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 25 412,80
I  Rezerwy na zobowiązania 0,00
II  Zobowiązania długoterminowe 0,00
III  Zobowiązania krótkoterminowe 25 412,80
IV  Rozliczenia międzyokresowe 0,00
PASYWA RAZEM   6 220 930,96

Rachunek wyników za 2009 rok.

LP TYTUŁ 2009 rok
A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 100,00
B  Koszty działalności operacyjnej 473 336,17
C  Zysk (strata) ze sprzedaży (473 236,17)
D  Pozostałe przychody operacyjne 200 048,03
E  Pozostałe koszty operacyjne 8 063,41
F  Zysk (starata) z działalności operacyjnej (281 251,55)
G  Przychody finansowe 240 769,71
H  Koszty finansowe 0,00
I  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (40 481,84)
J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
K  Zysk (strata) brutto (40 481,84)
L Podatek dochodowy 0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
N Zysk (strata) netto (40 481,84)

Bilans otwarcia Spółki.

LP TYTUŁ BO
A  AKTYWA TRWAŁE 209 000,00
B  AKTYWA OBROTOWE 6 027 000,00
 AKTYWA RAZEM 6 236 000,00

LP TYTUŁ BO
A  KAPITAŁ WŁASNY 6 236 000,00
B  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00
 PASYWA RAZEM 6 236 000,00

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 27.05.2009
Dokument oglądany razy: 4 393
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 08.09.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl